Het ontstaan van Al Amal

In Utrecht wonen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden, religies en tradities. De meeste mensen vinden hun plek in de Utrechtse samenleving. Dan betekent diversiteit een verrijking van de samenleving.
Utrecht kent, evenals andere steden in Nederland, woonwijken waar hoge concentraties gezinnen wonen met ernstige en minder ernstige problemen. Problemen van verschillende aard, die niet op eenduidige wijze op te lossen zijn. Deze gezinnen, ook wel risico- en multiprobleem (veel complexe problemen tegelijkertijd) gezinnen genoemd, wonen voornamelijk in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Zij maken bijna geen gebruik van de bestaande hulpverlening. De voornaamste reden hiervoor is dat ze weinig of geen vertrouwen hebben in de bestaande hulpverlening, geen kennis hebben van de sociale kaart, in een achterstandspositie leven, en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Een groep Marokkaanse vrouwen op Kanaleneiland, werkzaam in de welzijnssector, heeft in 2001 de handen inéén geslagen en de organisatie Al Amal opgericht. ‘Al Amal’ is het Arabische woord voor ‘hoop’. De hoop van Al Amal is erop gericht dat alle gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen in de Nederlandse samenleving de kans krijgen te participeren. Voor degenen die dat niet op eigen kracht kunnen, organiseert Al Amal allerlei activiteiten die aansluiten op de behoefte van hun doelgroep. Laagdrempeligheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden voor het bereiken van de vrouwen.

Eén van de belangrijkste doelen van Al Amal is de achterban te informeren over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en de kloof tussen de bestaande hulpverlening en de  multiprobleem gezinnen te overbruggen. Door het organiseren van kleinschalige activiteiten voor vrouwen, zoals een inloopspreekuur, opvoedcursussen, taalcursussen etc. heeft Al Amal het vertrouwen gewonnen van veel moeders die problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Deze moeders zoeken steeds vaker uit zichzelf contact met Al Amal en daarmee is Al Amal ondertussen uitgegroeid tot een actieve organisatie met 48 vrijwilligers en een doelgroep van ruim 800 vrouwen.
Sinds 2010 is Al Amal ook actief in de provincie Utrecht.

Zoals gezegd ligt de oorsprong van Al Amal bij een aantal Marokkaanse vrouwen op Kanaleneiland. Met dit gegeven en de doelstelling was ook de oorspronkelijke doelgroep omlijnd. Kijkend naar de doelstelling en de expertise binnen Al Amal is het niet meer dan logsich dat een groot deel van de doelgroep nog steeds bestaat uit vrouwen en kinderen met een islamitische achtergrond die wonen in wijken waar veel mensen in een achterstandspositie leven. Naarmate Al Amal groter werd, veranderde de doelgrroep en kwamen er ook niet-Marokkaanse en ook niet-islamitische vrouwen en kinderen naar de activiteiten. Al Amal wil met nadruk open staan voor alle vrouwen en kinderen, ongeacht hun culturele en religieuze achtergrond.

Bestaansrecht van Al Amal

Het aantal organisaties in Utrecht dat contact weet te leggen met deze doelgroep is klein.
Steeds meer reguliere instanties, zoals Jeugdzorg en welzijnsinstellingen, roepen de hulp van Al Amal in bij het benaderen van deze soms moeilijk bereikbare groep mensen. Dat veel vrouwen, jongeren en gezinnen vrijwillig gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Al Amal toont hun betrokkenheid bij en vertrouwen in deze organisatie. Eveneens slaagt Al Amal erin om bij voorlichtingsbijeenkomsten over actuele thema’s zoals huiselijk geweld of loverboys, gemiddeld 600 vrouwen op de been te brengen. Dat veel vrouwen met een islamitische achtergrond de informatiebijeenkomsten bijwonen, toont aan dat de doelgroep zeker geïnformeerd wil worden over deze thema’s, mits de juiste setting wordt gecreëerd en de juiste ‘toon’ wordt gebruikt. Een organisatie als Al Amal is daarom juist in deze tijd van essentieel belang.