De impact van Tussen In

In de praktijk blijkt dat veel multiprobleem gezinnen niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Vooral gezinnen, waarbij de migratieachtergrond van invloed is op de problemen, ervaren een grote afstand tot de hulpverleningsinstanties. Veel gezinnen zijn ook niet bekend met de mogelijkheden van de (vrijwillige) hulpverlening, beheersen de Nederlandse taal onvoldoende en zijn bang voor het ingrijpen van hulpverleningsinstellingen. Hierdoor bestaat er weinig tot geen vertrouwen in de instanties.

Om deze gezinnen toe te kunnen leiden naar passend regulier (jeugd)hulpverleningsaanbod is Tussen In ontwikkeld. Tussen In is een intensief begeleidingstraject, opgezet vanuit een Marokkaanse vrouwenorganisatie (Stichting Al Amal), waarbinnen getrainde gezinswerkers gezinnen helpen. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de directe leefomgeving van het gezin. Tussen In verkleint de kloof naar reguliere hulpverlening door taalbarrières, cultuurverschillen, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisie tussen het gezin en de Nederlandse samenleving te overbruggen. Tussen In bevordert een gezonde en veilige opvoedingssituatie, waarbij acute problemen worden opgelost. De gezinswerkers maken de opvoedproblemen inzichtelijk en werken daarbij aan het overbruggen van de kloof naar de gespecialiseerde jeugdzorg.

De impact van Tussen In

Casus 1 – Met inzet Al Amal wordt uithuisplaatsing voorkomen

Probleemschets
Gezin heeft drie kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot en met 3 jaar. Vader heeft geen werk en is licht verslaafd. Moeder zit in de ziektewet. Er is sprake van mogelijk huiselijk geweld, een tekort aan inkomen om boodschappen te doen en schulden. De kinderen worden (licht) verwaarloosd. Vader wil niet op de kinderen passen als moeder van huis is. De politie en reclassering zijn ingeschakeld, maar de problemen nemen niet af.

Betrokkenheid Al Amal
BJZ heeft het gezin doorverwezen naar een maatschappelijk werker. Wegens de lange wachttijd en de noodzakelijkheid van snelle hulp is Al Amal ingeschakeld.

Werkzaamheden gezinswerker Al Amal
De gezinswerker van Al Amal heeft een analyse gemaakt van de problemen die binnen het gezin spelen en op basis hiervan de volgende acties uitgevoerd:

 • Voedselbank ingeschakeld
 • Afspraken gemaakt met UVW om uitkering vader te regelen
 • Schuldsanering aangevraagd
 • Vertrouwen gewonnen bij de vader
 • Vader is toegeleid naar verslavingscentrum
 • Moeder gaat wekelijks naar opvoedcursus
 • Vader past op de kinderen als moeder weg moet

Resultaat

 • Ouders zijn toegeleid naar reguliere instanties om problemen op te lossen.
 • • Ouders zijn zich bewust van gezinssituatie en hebben vertrouwen/hoop dat het beter zal gaan.
 • Ouders zijn zich er van bewust dat huiselijk geweld effect heeft op de kinderen.

Voorkomen zwaardere hulpverlening
Indien de gezinssituatie niet was verbeterd was een OTS/ uithuisplaatsing waarschijnlijk geweest. Voor nu is dit voorkomen. Bij uithuisplaatsing worden kinderen of in een pleeggezin of in een instelling (open of gesloten) residentieel geplaatst.

Casus 2 – Met inzet Al Amal wordt kosten vervolgonderzoek AMK voorkomen

Probleemschets
BJZ krijgt een melding dat gezin niet meewerkt aan de doorverwijzing van hun 10-jarige dochter naar speciaal onderwijs. Zij geven aan dat hun dochter niet gek is. Een andere dochter in het gezin fungeert als tolk in gesprekken tussen school en ouders. Deze gesprekken verlopen niet goed, waardoor de spanning in het gezin toeneemt.

Betrokkenheid Al Amal
De Centrale Aanmelding van BJZ besluit Al Amal in te schakelen voordat BJZ zelf nader onderzoek gaat doen in dit gezin.

Werkzaamheden gezinswerker Al Amal
De gezinswerker van Al Amal gaat het gesprek aan met de ouders en maakt duidelijk dat speciaal onderwijs de beste optie is voor hun dochter, omdat zij op deze manier extra ondersteuning krijgt bij het leren.

Resultaat

 • Na een aantal gesprekken zien de ouders het belang van speciaal onderwijs en hun dochter gaat tijdig over naar speciaal onderwijs.
 • Situatie met tolkende dochter is genormaliseerd.
 • Ouders hebben een redelijk beeld van BJZ en zien dit niet meer als bedreiging.

Voorkomen zwaardere hulpverlening
Onderzoek door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Raad van de Kinderbescherming is voorkomen. Hierdoor is de tijd en inzet voor een onderzoek bespaard. Tevens was verdere ondersteuning die kan variëren van een ambulant traject tot gesloten residentiële zorg niet nodig.

Casus 3 Met inzet van Al Amal is een ambulant traject 2x zo effectief

Probleemschets
Instelling voor Jeugd & Opvoedhulp Zandbergen constateert dat zij onvoldoende gezinnen met een migratie-achtergrond bereikt en constateert tevens dat de effectiviteit van ambulante trajecten met deze gezinnen verhoogd moet kunnen worden.

Betrokkenheid Al Amal
Zandbergen contracteert Al Amal als onderaannemer voor ambulante trajecten.

Werkzaamheden gezinswerker Al Amal
Zandbergen en Al Amal trekken samen op in ambulante trajecten voor gezinnen met een migratie-achtergrond. 

Resultaat
Zandbergen constateert dat de ambulante trajecten effectiever uitgevoerd worden. De doorlooptijd van Zandbergen wordt met 50% teruggebracht

Voorkomen maatschappelijke kosten
Met de hulp van Al Amal worden gezinnen sneller en effectiever geholpen. Hiermee worden wachttijden verkort.

Meer weten over dit project? Kijk op https://www.al-amal.nl/tussenin/ of lees de folder van dit project https://www.al-amal.nl/wp-content/uploads/2019/04/al-amal-foldertussenin.pdf

Benieuwd naar de complete methodiek van dit project? Bekijk https://www.al-amal.nl/wp-content/uploads/2019/04/tussenin-boek.pdf

Recent Posts