Aanpak multiprobleemgezinnen (Tussen In)

Met het project Tussen In verleent Al Amal bemiddeling bij opvoedingsondersteuning binnen multiprobleemgezinnen. Het doel is het toeleiden van gezinnen naar passende, reguliere hulpverlening. Tussen In overbrugt de kloof (ontstaan door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving) naar de reguliere hulpverlening.

Het programma multiprobleemgezinnen richt zich op gezinnen met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om gezinnen waarin psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en/of opvoedingsproblemen spelen en de risico’s op ontwikkelingsproblemen bij kinderen groot zijn. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Werkwijze:
De gezinsbegeleiders van Tussen In werken praktisch en zijn soms heel direct in hun aanpak. Het werken met mannelijke en vrouwelijke gezinsbegeleiders is hierbij van cruciaal belang. Zij werken vaak aanvullend op de buurtteams en de professionele jeugdhulpverlening.

Wilt u een gezin aanmelden? Neem contact op met Rachida Ibrahimi op +31 6 28261450 of mail naar: r.ibrahimi@al-amal.nl

Neemt Abdeslam niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

De gehele methodiek is te lezen in het boekje: Tussen In.
De folder over Tussen In vindt u hier. 

Tussen In werkt voor de stad Utrecht en regio Lekstroom.

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht