Aanpak multiprobleemgezinnen (Tussen In)

Met het project ‘Tussen In’ verleent Al Amal bemiddeling opvoedingsondersteuning binnen de multiprobleem gezinnen. Het doel is het toeleiden van gezinnen naar passend regulier hulpverleningsaanbod. Tussen In overbrugt de kloof naar reguliere hulpverlening (ontstaan door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving) te overbruggen.

Het programma multiprobleemgezinnen richt zich op gezinnen met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om gezinnen waar psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en/ of opvoedingsproblemen spelen en de risico’s op ontwikkelingsproblemen bij kinderen groot zijn. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Werkwijze:
De gezinsbegeleiders van Tussen In werken praktisch en zijn soms heel direct in hun aanpak. Het werken met mannelijke en vrouwelijke gezinsbegeleiders is hierbij van cruciaal belang. Zij werken vaak aanvullend op de buurtteams en de professionele jeugdhulpverlening.

Wilt u een gezin aanmelden? Bel met Abdeslam Belmouden

06 34 29 47 35 of mail naar: a.belmouden@al-amal.nl

De gehele methodiek is te lezen in het boekje: Tussen in.
De folder over Tussen in vindt u hier. 

Tussen In werkt voor de stad Utrecht en regio Lekstroom.

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht