Aanpak multiprobleem gezinnen

Het programma multiprobleem gezinnen (project Tussen In) richt zich op gezinnen met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om gezinnen waar psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en opvoedingsproblemen spelen en de risico’s op ontwikkelingsproblemen bij kinderen groot zijn. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Doel van Tussen In

Met het project Tussen In verleent Al Amal bemiddeling en opvoedingsondersteuning binnen de multiprobleem gezinnen. Het doel is het toeleiden van gezinnen naar passend regulier hulpverleningsaanbod. Tussen In overbrugt een kloof naar reguliere hulpverlening door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving te overbruggen. De vertrouwenspersonen van Tussen In werken praktisch gericht en zijn soms heel direct in hun aanpak. Het werken met mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen is hierbij van cruciaal belang. Zij werken vaak aanvullend op de buurtteams en de professionele jeugdhulpverlening.

Tussen In werkt voor de stad Utrecht, gemeente Lekstroom en gemeente Woerden.

Partners

Tussen In werkt samen met de buurtteams (voor informele zorg en voor consultatie/advies bij gezinnen waar de hulpverlening stagneert), Gemeente Lekstroom, Veiligheidshuis Utrecht, Youké en andere jeugdzorgaanbieders. In de praktijk betekent dit dat  de vertrouwenspersoon van Al Amal de weg vrij maakt (door het winnen van vertrouwen en het uitleggen van hoe de hulpverlening werkt) voor het accepteren van hulp door het gezin. Al Amal leidt toe naar passende hulp.

Wilt u een gezin aanmelden? Bel met Chahrazad Azdad 06 38158037 of mail naar: aanmeldingen@al-amal.nl

De gehele methodiek is te lezen in het boekje: Tussen In Boek
De folder over Tussen In kunt u Al Amal-FolderTussenIN.